Raspberry Pi(Raspbian)でanacondaを使いたい!

Raspberry PiでAnacondaが使えるようになってた。ただしJessieのみ。

Jessieかどうか確認

cat /etc/debian_version

で8系であれば、Jessie

インストール方法

Raspberry Pi zero か Raspberry Pi の場合

# Python3系の場合
wget https://github.com/jjhelmus/berryconda/releases/download/v2.0.0/Berryconda3-2.0.0-Linux-armv7l.sh
chmod +x Berryconda3-2.0.0-Linux-armv7l.sh
./Berryconda3-2.0.0-Linux-armv7l.sh

# Python2系の場合
wget https://github.com/jjhelmus/berryconda/releases/download/v2.0.0/Berryconda2-2.0.0-Linux-armv7l.sh
chmod +x Berryconda2-2.0.0-Linux-armv7l.sh
./Berryconda2-2.0.0-Linux-armv7l.sh

Raspberry Pi 2 or Raspberry Pi 3の場合

# Python3系の場合
wget https://github.com/jjhelmus/berryconda/releases/download/v2.0.0/Berryconda3-2.0.0-Linux-armv6l.sh
chmod +x Berryconda3-2.0.0-Linux-armv6l.sh
./Berryconda3-2.0.0-Linux-armv6l.sh

# Python2系の場合
wget https://github.com/jjhelmus/berryconda/releases/download/v2.0.0/Berryconda2-2.0.0-Linux-armv6l.sh
chmod +x Berryconda2-2.0.0-Linux-armv6l.sh
./Berryconda2-2.0.0-Linux-armv6l.sh

AnacondaAnaconda,python,Raspberry Pi,Raspbian

Posted by umentu_blog